Общи условия

1. Опредeления

2. Цени на услугите

3. Процедура за създаване на уеб базирано решение (сайт)

4. Права на Клиента

5. Задължения на Клиента

Клиентът се задължава:

6. Отговорност на Доставчика и Клиента

7. Права на Доставчика

8. Задължения на Доставчика

9. Ползване на сайт

10. Поддръжка на сайт

11. Отказ на клиента

Доставчикът уведомява Клиентите-потребители, че по смисъла на чл. 50 от ЗЗП потребителят има право на общо основание да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора. В конкретния случай обаче услугите на Доставчика представляват цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, и на основание чл. 57, т. 13 от ЗЗП потребителите нямат право на отказ по смисъла на чл. 50 от ЗЗП, по отношение на договори за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител и чието изпълнение е започнало с изричното съгласие на потребителя. Клиентът декларира изричното си съгласие и приема, че след започване на ползване на услуга губи правото си на отказ, независимо дали самият Клиент е извършил активен действия по ползване на услугата. Клиентът дава изричното си предварително съгласие и приема изпълнението на договора да започване преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ от договора. Клиентът разбира, че като дава съгласие за започване изпълнението на договора, ще загуби правото си на отказ от договора. Преди започване на услугата Клиентът, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да се откаже от настоящия договор, без да посочва причини за това, не по-късно от 14 дни, считано от поръчката на услугата. Отказът се извършва чрез изпращане на съобщение до  support@qlibra.com от имейла, с който се е регистрирал в системата. Срокът за отказ е 14 дни от датата на поръчката на услугата. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми Доставчика за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление списмо, изпратено по електронна поща. Услугите се активират при плащане, поради което Доставчикът не дължи връщане на заплатена услуга. Ако възстановяване на суми се дължи по силата на закона, Доставчикът ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната транзакция. Евентуални разходи за входящия превод или загуби от обменния курс, както и комисионни, начислени от банката, се поемат от самия Клиент. Ако Клиентът се откаже от настоящия договор след започване на услуга, Доставчикът няма да възстанови плащанията, получени от Клиента. Клиентът няма право да претендира каквито и да е неустойки или обезщетения, възстановяване на цялата или част от сумата. Тежестта на доказване за надлежно упражняване правото на отказ от договора се носи от Клиента. 

12. Лични данни

Доставчикът е оператор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Доставчикът се задължава да положи разумна грижа за запазване на личните данни, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица личните данни на клиентите си, освен ако това не е нужно за извършването на дейността на Доставчика или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.

13. Прекратяване на услуга

14. Подаване на рекламации, оплаквания и жалби

15. Авторски права и други права на интелектуална собственост

16. Изменения на платформата

Доставчикът има право по всяко време да прави изменения и подобрения на платформата, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги, доколкото не се нарушават основните функции на Уеб Базирания Софтуер.

17. Комуникация с Клиента

18. Информация и съгласие

19. Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в  qLibra CMS.com и респективно на електронната поща и адреса за контакт на Клиента.

20. Информация за посетители

21. Частична недействителност

Недействителността на отделни текстове от тези общи условия не влече недействителност на целите Общи условия.

22. Други условия

Този сайт използва "бисквитки". Използвайки го, вие се съгласявате с нашите условия. Политика относно бисквитките